Διακήρυξη δημοπρασίας (Αιγιαλός) - Δήμος Σφακιων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διενέργειας δημόσιας , προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609ΕΞ2023/10-3-2023 (ΦΕΚ1432Β/10-3-2023) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020) περί τροποποίησης του Ν.2971/2001 σχετικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

3. Την αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10-3-2023 Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/Β ́/10-3-2023, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προυποθέσεις και οι λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α ́Βαθμού έως 31-12-2025. Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αρ.21/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΠΔΩΗ4-ΞΓΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του καθορισμού για τα έτη 2023-2025, των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ δημοπρασίας (όμοροι) (Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, ΚΥΑ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’)

5.Την με αρ22/2023 (Α.Δ.Α :ΡΠ12ΩΗ4-2ΑΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τιμήματος (ανταλλάγματος) για τα έτη 2023- 2025, των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ δημοπρασίας (όμοροι) (Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, ΚΥΑ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’)

6. Την με αρ αρ 23/2023 ) (Α.Δ. 6Ψ9ΔΩΗ4-07Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 270/81 για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τα έτη 2023-2025) (Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, ΚΥΑ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’).

7. Το αρ. 1073/10-5-2023 έγγραφο του Δήμου Σφακίων , με το οποίο διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων σχέδιο διακήρυξης της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του αιγιαλού – παραλίας έναντι ανταλλάγματος.

8. Το αριθμ. 44299 ΑΠΑ 2023.ΕΞΕ 2023 17/05/2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, περί σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο διακήρυξης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2023-2025.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 18070/ 03- 05-2023 σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων ,Π.Ε. Χανίων ,Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2023-2025.

10. Το με αρ. 184414/4-5-2023 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Γραφείο Κρήτης , στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση, από πλευράς αρμοδιοτήτων της, για την υπό όρους παραχώρηση στον Δήμο Σφακίων της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του ως εξής, σύμφωνα με τους υποβληθέντες και θεωρημένους ορθοφωτοχάρτες ΕΚΧΑ για τα έτη 2023- 2025.

11. Την με αρ. πρωτ.13381/8-5-2023 σύμφωνη γνώμη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ B ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

12 . Την υπ αριθμ 036-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΨ0ΩΗ4-ΧΔΓ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Α. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2025 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2025),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01, στο Δ/γμα 270/1981, και στην Κ.Υ.Α.38609/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/10-3-2023/τ.Β ́, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.(Σύμφωνα με τις με αρ. 21/2023 και με αρ. 22/2023 αποφάσεις του Δ.Σ ).

Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, κατόπιν διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, για τα έτη 2023-2025 όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ., είναι τα εξής:

 

Σχετικά αρχεία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2021

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΥΔΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 
       

 

Α. ΕΣΟΔΑ

 

 

 

Τακτικά Έσοδα

Ποσόν

 
 

Α.1

Λοιπά Έσοδα

28.534,93 €

 

Α.2

Περίσσευμα προηγούμενης χρήσης              

17.532,61 €

 
       
 

Σύνολο Εσόδων

46.067,54 €

 
       
 

Β. ΕΞΟΔΑ

   

 

Τακτικά Έξοδα

Ποσόν

 

Α

Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

14.124,00 €

 

1.

Φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου

14.124,00 €

 

2.

Μαθήματα Πληροφορικής

0,00 €

 

Β

Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων διαθήκης

0,00 €

 
 

1.

Μνημόσυνο Γ. Ξενουδάκη

0,00 €

 

Γ

Λοιπά Έξοδα

25,84 €

 

1.

Διάφορα Έξοδα

25,84 €

 

Δ

Έκτακτα Έξοδα

2.579,76 €

 

1.

Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

2.579,76 €

 
 

Σ.Β - Σύνολο Εξόδων

16.729,60 €

 
       
 

Γ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

   
 

Περιγραφή

Ποσόν

 
 

Σ.Α - Σύνολο Εσόδων

46.067,54 €

 
 

Σ.Β -Σύνολο Εξόδων

16.729,60 €

 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

29.337,94 €

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

«Καθορισμός των όρων της Διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, ετους 2022 με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτ

Α.Δ.Α.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 8/2022 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 45/2022.
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων της Διενέργειας
δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας,
ετους 2022 με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων
παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του
δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω
(συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων
αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των
χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση
των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων,
σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, όπως ισχύει και την
47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως
τροποποιηθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03
2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής χρήσης –
Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-
2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-
2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022» .

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 30ην του μήνα Μαΐου του έτους 2022
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1134/26-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε
στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων της Διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής ,
δημοπρασίας, ετους 2022 με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους,
με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων &
προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών
ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων -
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, όπως ισχύει και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιηθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001.
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022/
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χώρα Σφακίων 01-06-2022
Αριθμ.Πρωτ:1193
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α).
3. Την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ όπως τροποποιηθηκε και ισχύει
περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών».
4. Τις διατάξεις του ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4787(ΦΕΚ Α' 44/26-03-2021).
5.τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022.
6.Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
7. Την με αρ.26/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΣΔΩΗ4-ΠΣ8) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Περί
του καθορισμού έως 31-12-2022 , των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων
επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ
δημοπρασίας (όμοροι) βάσει της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022.
το ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022, όπου δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 49552ΕΞ2022/12-04-2022
κ.υ.α. ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (Β'1864) κοινής
υπουργικής απόφασης.
8. Την με αρ23/2022 (Α.Δ.ΑΨΡ8ΕΩΗ4-ΦΚΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
περίΚαθορισμόυ του τιμήματος (ανταλλάγματος) έως 31/12/20222 για την περαιτέρω
μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης του συνόλου των κοινόχρηστων
χώρων αιγιαλού και παραλίας, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων βάσει της με
αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
το ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022, οπου δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 49552ΕΞ2022/12-04-2022
κ.υ.α. ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία
47458ΕΞ2020/15-05-2020 (Β'1864) κοινής υπουργικής απόφασης
9. Την με αρ αρ 21/2022 ) (Α.Δ.Α9ΡΜΦΩΗ4-ΗΕΓ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 (και για την
διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων) για το 2022
10. Το αριθμ. Πρωτ18 05 22.ΕΞΕ ημερ37417 ημερ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Χανίων περί σύμφωνης γνώμης για το σχεδιο διακήρυξης Δημοπρασίας για παραχώρηση
αιγιαλού παραλίας στο Δήμο Σφακίων και για τον Καθορισμό ανταλλάγματος, για την
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και
παραλίας σε όμορους για το 2022.
11. Την με αριθμ. πρωτ.
ημερ
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Σφακίων ,Π.Ε. Χανίων ,Περιφέρειας Κρήτης
10 Την σύμφωνη γνώμη Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
και την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων Γραφειο Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ΓΚ/310468/218858/4434/274/01-07-2020
έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την ανανέωση της σύμφωνης γνώμης
(Η ισχύς της ορίζεται για το χρονικό διάστημα του άρθρου 6 της με αρ. 3 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1864/Β΄/15-5-2020) του προοιμίου του παρόντος εγγράφου και σύμφωνα με τους όρους
και τις προδιαγραφές που τίθενται σ’ αυτήν.)
προτείνω
Τη διενέργεια δημόσια, προφορική και πλειοδοτικής, δημοπρασίας με σκοπό τη σύναψη
συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης
των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που
βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των
προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, όπως ισχύει
και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 τις διατάξεις του άρθρου 75
, του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022.
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και
προβλεπόμενες χρήσεις.
(Σύμφωνα με την με την με αρ. 23/2022 και Την με αρ. 26/2022 απόφαση του
Δ.Σ ).
Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε
τρίτους, για απλή χρήση, κατόπιν διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής ,
δημοπρασίας έως 31-12-2022 σύμφωνα και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, όπως ισχύει
και στην 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001 τις διατάξεις του άρθρου 75
, του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022.
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και
προβλεπόμενες χρήσεις όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την
εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ., είναι τα εξής:
A/A
ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ
Σ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
(ΕΓΣΑ 87)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
NATURA 2000
(ΚΩΔΙΚΟΣ)
1
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.
Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
2
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρ
ουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
3
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας
Ρουμέλης
20τ.μ.
τοποθέτηση
κανό
4
Λουτρο
20 τ.μ.
τοποθέτηση
κανό
5
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
6
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
7
Γλυκά Νερά
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
8
Χ.Σφακίων
παραλία Φυλακή
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
9
Φραγκοκάστελλο
Βάταλος
200 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
10 Φρ. Ορθη Άμμος
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
11 Σκαλωτή Λάκκοι
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
12
Μάρμαρα
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
13
Μάρμαρα
15 τ.μ.
Τοποθέτηση
τροχήλατης
καντίνας
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23-06-
2022 ημέρα Πέμπτη., ώρα 10.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο
Σφακίων στην Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο
Επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.
Το ελάχιστο αντάλλαγμα - τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και
παραλίας για το έτος η 2022, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 17/2021
και. 18/2021Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των ειδικότερων διατάξεων
της ΚΥΑ, καθώς, και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 ΦΕΚ 44/Α.
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022.
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022.
ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Τοποθεσία Άσκηση
Δραστηριότητας
Τετραγωνικά
Μέτρα
Ελάχιστη
προσφορά
ανά τ. μ.
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας Ρουμέλης
τοποθέτηση κανό
20τ.μ.
50€
Λουτρο τοποθέτηση κανό 20 τ.μ. 50€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό τοποθέτηση κανό 20 τ.μ. 50€
Γλυκά Νερά τοποθέτηση
ομπρελών
100τ.μ.
12€
Χ.Σφακίων παραλία
Φυλακή
τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
ΦραγκοκάστελλοΒάταλος τοποθέτηση
ομπρελών
200 τ.μ.
12€
Φρ. Ορθη Άμμος τοποθέτηση
ομπρελών
100τ.μ.
12€
Σκαλωτή Λάκκοι τοποθέτηση
ομπρελών
100τ.μ.
12€
Μάρμαρα ομπρελοκαθίσματα 100 τ.μ. 12€
Μάρμαρα Τοποθέτηση
τροχήλατης
καντίνας
15 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1000 ΕΥΡΩ
Αριθμός Αποφάσεως 45/2022
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική
συζήτηση .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Καθορίζει – καταρτίζει τους όρους της ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, ,
έτους 2022 με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα,
του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων)
τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου
Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το
Ν. 2971/2001, όπως ισχύει και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001.
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022.
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022 ως εξής:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2022
Διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη
συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης
των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που
βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των
προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, όπως ισχύει
και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001.
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022.
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α).
3. Την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών».
4. Τις διατάξεις του ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4787(ΦΕΚ Α' 44/26-03-2021)
5.τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
6.Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
5. Την με αρ.26/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΣΔΩΗ4-ΠΣ8) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Περί
του καθορισμού έως 31-12-2022 , των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων
επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ
δημοπρασίας (όμοροι) βάσει της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
το ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022, όπου δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 49552ΕΞ2022/12-04-2022
κ.υ.α. ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (Β'1864) κοινής
υπουργικής απόφασης
6. Την με αρ23/2022 (Α.Δ.ΑΨΡ8ΕΩΗ4-ΦΚΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
Καθορισμού του τιμήματος (ανταλλάγματος) έως 31/12/20222 για την περαιτέρω
μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης του συνόλου των κοινόχρηστων
χώρων αιγιαλού και παραλίας, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων βάσει της με
αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
7. Την με αρ αρ 21/2022 ) (Α.Δ.Α9ΡΜΦΩΗ4-ΗΕΓ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 (και για την
διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων) για το 2022
8. Το αριθμ. Πρωτ18 05 22.ΕΞΕ ημερ 37417 ημερ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Χανίων περί σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο διακήρυξης Δημοπρασίας για παραχώρηση
αιγιαλού παραλίας στο Δήμο Σφακίων και για τον Καθορισμό ανταλλάγματος, για την
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και
παραλίας σε όμορους για το 2022.
9Την με αριθμ. πρωτ.
ημερ
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Σφακίων ,Π.Ε. Χανίων ,Περιφέρειας Κρήτης
10 Την σύμφωνη γνώμη Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
και την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων Γραφείο Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ΓΚ/310468/218858/4434/274/01-07-2020
έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την ανανέωση της σύμφωνης γνώμης
(Η ισχύς της ορίζεται για το χρονικό διάστημα του άρθρου 6 της με αρ. 3 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1864/Β΄/15-5-2020) του προοιμίου του παρόντος εγγράφου και σύμφωνα με τους όρους
και τις προδιαγραφές που τίθενται σ’ αυτήν.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια δημόσια, προφορική και πλειοδοτικής, δημοπρασίας με σκοπό τη σύναψη
συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης
των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που
βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των
προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, όπως ισχύει
και την 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες
χρήσεις.
(Σύμφωνα με την με την με αρ. 23/2022 και Την με αρ. 26/2022 απόφαση του
Δ.Σ ).
Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε
τρίτους, για απλή χρήση, κατόπιν διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής ,
δημοπρασίας έως 31-12-2022 σύμφωνα και τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, όπως ισχύει
και στην 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 (ΦΕΚ44/Α)Παραχώρηση απλής
χρήσης –Τροποποίηση της παρ.5α του αρ. 13 του Ν. 2971/2001
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ
ΑΕ., είναι τα εξής:
A/A
ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ
Σ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
(ΕΓΣΑ 87)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
NATURA 2000
(ΚΩΔΙΚΟΣ)
1
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.
Ρουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
2
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρ
ουμέλης
150ΤΜ
Ομπρέλες-ξαπλώστρες
3
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας
Ρουμέλης
20τ.μ.
τοποθέτηση
κανό
4
Λουτρο
20 τ.μ.
τοποθέτηση
κανό
5
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
6
Παραλία/Κέραμος
Λουτρό
τοποθέτηση κανό
20 τ.μ.
τοποθέτηση κανό
7
Γλυκά Νερά
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
8
Χ.Σφακίων
παραλία Φυλακή
150 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
9
Φραγκοκάστελλο
Βάταλος
200 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
10 Φρ. Ορθη Άμμος
100τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
11 Σκαλωτή Λάκκοι
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
12
Μάρμαρα
100 τ.μ.
Ομπρέλες-
ξαπλώστρες
13
Μάρμαρα
15 τ.μ.
Τοποθέτηση
τροχήλατης
καντίνας
Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία
περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Σφακίων.
1. Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας.
Η δημοπρασία κάθε τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας είναι φανερή, προφορική και
πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και
ώρα.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι το υψηλότερο
προσφερόμενο αντάλλαγμα – μίσθωμα.
Η δημοπρασία διαρκεί μία ώρα με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ'
όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή και μόνον μεταξύ αυτών
που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα εντός της καθορισμένης ώρας διενέργειας και έχουν
καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Σε
εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ακόμα και αν
αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν μετά την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα
λήξης.
Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων δίδονται προφορικά και αναγράφονται στο
πρακτικό, κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε
προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη. Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών οφείλει να θέτει μονογραφή
στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού..
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).
2. Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.
3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης
τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων οποιασδήποτε
μορφής (Νομικό Πρόσωπο), είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, είτε
συμβάλλονται και ενεργούν μεμονωμένα είτε συμβάλλονται και ενεργούν για λογαριασμό
Νομικών Προσώπων, ως μέλη ή εκπρόσωποι αυτών.
3.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα που
προβλέπεται για το αντίστοιχο τμήμα που διεκδικούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον
Δήμο Σφακίων, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.
Για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος ή της δραστηριότητας έχει εφαρμογή η
διάταξη της περίπτωσης β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ισχύουσας Κ.Υ.Α, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης παραγράφου του άρθρου 14
της ίδιας Κ.Υ.Α.
3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή κοινοπραξία, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε
μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την
περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων
προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητού τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ενός
γειτονικού τμήματος προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.
3.4. Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση για έναν από του ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της
αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με
το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία
ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του
Ν. 2331/1995 (Α΄173),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄
215).
ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της
μεταφοράς λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας,
της λαθρεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής,
της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης
οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, της αρπαγής
ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.
3.5. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Ν.
Σφακίων ή του Ελληνικού Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, που δεν έχει ρυθμίσει τις
οφειλές του. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής και βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας
3.6. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από
τα ανωτέρω αδικήματα, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
3.7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις φυσικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής
αποκλείονται από τη δημοπρασία όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που αφορά αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου,
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ή είναι μέλος του Ν.Π. ή εταίρος
οποιασδήποτε μορφής.
3.8. Αν στη δημοπρασία συμμετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη
νόμιμη άδεια διαμονής που τους παρέχει το δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας.
3.9. Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου
που παραχωρείται ως προς την απλή χρήση του.
3.10. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή
της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
3.11. Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ.
σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων
τροποποιήσεων αυτών. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ, καθώς και οι
Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και
επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο .
3.12. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού
ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας
διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής δημοπρασίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Σφακίων, στην Χώρα Σφακίων,
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 21/2022 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται την 23-06-2022
ημέρα Πέμπτη ώρα 10.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Δήμο Σφακίων στην
Χώρα Σφακίων ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής,
3. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.
Το ελάχιστο αντάλλαγμα - τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, για κάθε τμήμα αιγιαλού και
παραλίας για το έτος η 2022, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 17/2021
και. 18/2021Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των ειδικότερων διατάξεων
της ΚΥΑ, καθώς, και τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν.4787/26 03 2021 ΦΕΚ 44/Α
τις διατάξεις του άρθρου 75 , του νόμου 4916/28-03-2022, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 65/τΑ/28-03-2022
Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022 κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1952/τ.Β'/19-04-2022,
ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13
και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του
ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
Τοποθεσία Άσκηση
Δραστηριότητας
Τετραγωνικά
Μέτρα
Ελάχιστη
προσφορά
ανά τ. μ.
Α.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Γ.Δυτ.ΠαραλίαΑγ.Ρουμέλης τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Δ. Δυτ.Παραλία
Αγίας Ρουμέλης
τοποθέτηση κανό
20τ.μ.
50€
Λουτρο τοποθέτηση κανό 20 τ.μ. 50€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
Παραλία/Κέραμος Λουτρό τοποθέτηση κανό 20 τ.μ. 50€
Γλυκά Νερά τοποθέτηση
ομπρελών
100τ.μ.
12€
Χ.Σφακίων παραλία
Φυλακή
τοποθέτηση
ομπρελών
150 τ.μ.
12€
ΦραγκοκάστελλοΒάταλος τοποθέτηση
ομπρελών
200 τ.μ.
12€
Φρ. Ορθη Άμμος τοποθέτηση
ομπρελών
100τ.μ.
12€
Σκαλωτή Λάκκοι τοποθέτηση
ομπρελών
100τ.μ.
12€
Μάρμαρα ομπρελοκαθίσματα 100 τ.μ. 12€
Μάρμαρα Τοποθέτηση
τροχήλατης
καντίνας
15 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1000 ΕΥΡΩ
Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία
47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864).. ),της οποιαςειχε επέλθει
τροποποιηση με την παρ Δ ης υποστοιχεια51872ΕΞ2021/28 04 2021 (1798 Β )
ομοιας , όπως τροποποιηθηκε με Την υπ αριθμ 49552ΕΞ2022/12-04-2022
κ.υ.α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952/τ.Β'/19-04-2022,
4. Εγγυητής.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια θα συνυπογράψει τη σύμβαση
παραχώρησης και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για
την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
5. Γενικοί όροι.
Ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του ανταλλάγματος στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον μισθωμένο χώρο την
προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον ίδιο,
εκμετάλλευσης του χώρου.
Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος
στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην
περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.
Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση απαγορεύονται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση ο
μισθωτής και υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μίσθιου και η εγγύηση καταπίπτει
υπέρ του Δήμου Σφακίων ανέκκλητα. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, εννοείται ότι έλαβε,
προηγουμένως, γνώση του προς μίσθωση χώρου, τη νομικής και πραγματικής κατάστασης
αυτού και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του
μισθώματος, για κανένα προβαλλόμενο λόγο.
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του ενοικίου αν δεν κάνει
χρήση του μίσθιου με υπαιτιότητά του και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και στην
περίπτωση που ο αποκλεισμός της χρήσης έγινε με απόφαση του Γραφείου Δημόσιας
Περιουσίας, του Λιμεναρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να
διεκδικήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιαδήποτε λόγο, ακόμα και αν
αποβληθεί από το χώρο μετά την εγκατάστασή του ή ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση
μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της κακής
χρήσης, των αυθαίρετων, παράνομων ή μόνιμων ή σταθερών κατασκευών.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο ή αν
απαγορευτεί η χρήση του χώρου για το συγκεκριμένο σκοπό, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου
οργάνου, ακόμα και αν αυτή εξεδόθη σε χρόνο μεταγενέστερο του μισθωτηρίου.
Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης, ούτε μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του
μισθώματος, σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Ο.Ε. ή
δεν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή αποβληθεί από τον χώρο με απόφαση οποιασδήποτε
υπηρεσίας ή οποιοδήποτε συναρμόδιου φορέα και για οποιονδήποτε λόγο.
6. Σύμβαση.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική
Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να
προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, άλλως
η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην
περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της
προηγούμενης.
Κάθε σύμβασης παραχώρησης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α'),
όπως ισχύει, και από τους όρους υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ και
ειδικότερα της περ. 2α του άρθρου 13 της, «Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν
δημοπρασίας» αυτής, όπως ισχύει.
Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της
προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο
μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο
σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν
του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το
όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του
τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα
οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός (7) επτά
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε
πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης
συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την παρούσα απόφαση.
Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του
Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.
Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης
υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν
είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να
προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται
στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε
πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για
το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη,
προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με κάθε πρόσφορο μέσο,
οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του
Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του
Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού,
σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή
αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα
δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το
απόσπασμα του τοπογραφικό διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και
παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του
οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη
καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον Δήμο.
Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι
τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Χανίων
υποχρεούται να προβεί σε αυτοψία και να λαμβάνει άμεσα τα προβλεπόμενα από την
κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη
και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται
αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις
κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων
κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).
Σε περίπτωση που ένα η περισσότερα αρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε
αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ
υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται σε αυτήν.
Διάρκεια της παραχώρησης.
Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης κάθε τμήματος αιγιαλού
και παραλίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31η -12-
2022
7. Διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος.
Το αντάλλαγμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Σφακίων, θα καταβληθεί εφάπαξ ή σε
δόσεις σύμφωνα με το αρθρο 7 περί ανταλλάγματος της υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, στο ταμείο του Δήμου Σφακίων, πριν την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στη σχετική Κ.Υ.Α.
Το αντάλλαγμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται όμοια σύμφωνα με το
άρθρο 7 της σχετικής Κ.Υ.Α. τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο35 του Ν. 4607/2019 ειδικά για τις περιοχές στις οποίες εχουν
ιδρυθεί Φορεις διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ν.4519/08 ,από το
αντάλλαγμα ποσοστό ένα τοις εκατό 1% εκ του αποδιδόμενου στους ΟΤΑ ,και ένα
τοις εκατό 1% εκ του αποδιδόμενου στο Δημόσιο ,αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για
την χρηματοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
8. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού,
να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,
αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου
πρώτης προσφοράς.
Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος που επετεύχθητε.
Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σφακίων, χωρίς άλλη
διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής
διάρκειας, εφόσον ο παραχωρησιούχος έχει εφαρμόσει απαρέγκλιτα τις διατάξεις των
σχετικών Νόμων και της σχετικής «Κ.Υ.Α.» και έχει εκτελέσει στο ακέραιο τους όρους της
σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης. Διαφορετικά η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
υπέρ του Δήμου Σφακίων, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.
9. Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου (συμβαλλόμενου μισθωτή)
Η σύμβαση υπόκειται στις υποχρεώσεις τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της υπ’
αριθ. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ΚΥΑ, οι όροι της οποίας
θεωρούνται ως ουσιώδεις και ισχυροί. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ με αριθμό 47458
ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) ορίζονται οι περιορισμοί – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις
υπερού :
Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των
δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-
υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:
α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα
βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η
ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά
με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις
κ.λ.π.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π..
β) H παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού είναι δυνατή, για την
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού,
ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία
αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και
τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με
τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα
με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να
καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη
θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε
(5) μέτρων.
δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000,
η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου
χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο
αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.
ε) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα
και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5)
μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150)
τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας
επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001,
όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.
στ) Οι περιορισμοί των παραγράφων (γ) και (ε) ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
ζ) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται και στα
Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της
Κ' Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Α').
η) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την
αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να
μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον
παραχωρούμενο χώρο.
θ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ
ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».
ι) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν.
2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το
δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα,
που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε.
ια) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα
πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που
έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.
ιβ) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την
προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της
παρούσας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο
χώρο.
Οι υπερού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και των
παραρτημάτων της.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της
νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α' 285), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα
προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας.
Τα αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν στο μίσθιο, (τμήμα χώρου αιγιαλού και
παραλίας), καθώς και οι επιτρεπόμενες προσωρινές (μη μόνιμες) κατασκευές, περιγράφονται
στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)και στα παραρτήματα αυτής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 του Ν. 2971/2001 και τις διατάξεις του
άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)
επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των
λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των
προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που
περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» της
ανωτέρω Κ.Υ.Α. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι Δήμοι, οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις
επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπου Κτηματικές
Υπηρεσίες προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αρ. 10 και 11 της παρούσας ΚΥΑ).
Οι μισθωτές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία
αρμοδίου οργάνου του Δήμου Σφακίων σχετικά με της αισθητική του χώρου.
Απαγορεύεται να δημιουργούνται εντός των χώρων εγκαταστάσεις ή να ασκούνται
δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
Οι μισθωτές πρέπει να δραστηριοποιούνται υποχρεωτικά εντός των ορίων του χώρου που
έχουν μισθώσει και όχι πέραν αυτού.
Ισχύουν και έχουν πιστή εφαρμογή όσα διαλαμβάνονται στην ΚΥΑ με αριθμό 47458 ΕΞ
2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τα επισυναπτόμενα
παραρτήματά της καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2971/01 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
οι οποίες υπερισχύουν κάθε κανονιστικού ή διοικητικού όρου.
Για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται μέσα στη θάλασσα αρμόδιο είναι το
Τοπικό Λιμεναρχείο.
Η παραχώρηση των χώρων και η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν διέπονται από τις
διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων περί εμπορικών μισθώσεων.
Σύμφωνα με το αρ. 9 του Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Στις
παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να
επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο
και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας
ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων
διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται
εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες
υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα
παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Ο Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος
να αναρτά σε εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του
οποίου θα επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό. Σε περίπτωση
παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της
παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’
υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»
Η τοποθέτηση κινητής καντίνας στον προς μίσθωση χώρο, προϋποθέτει απαρέγκλιτα, αυτή
να είναι αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο τροχήλατο αναψυκτήριο (καντίνα), εφοδιασμένη
με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του
άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του
Υπουργού Υγείας και το υπ΄αριθ. Δ1γ/Γ.Π/37278 & 36879/25-06-2019 έγγραφο του
Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του
Υπουργείου Υγείας.
Ο μισθωτής του χώρου που προορίζεται για τοποθέτηση κινητής καντίνας υποχρεούται να
εφοδιαστεί με τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, την οποία πρέπει να εξασφαλίσει με
δική του ευθύνη, μετά την ενοικίαση του χώρου.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των
άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άμεσης
Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
έκδοσή της στον καθ' ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Κατά της Πράξης
Άμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών
του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην
ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Κτηματικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3)
ημερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο. Η
απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Κτηματικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήμο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου ή την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άμεσης
Απομάκρυνσης, ο καθ' ου η Πράξη οφείλει να απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα
οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη
απομάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
υποχρεούται να τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πάροδο της
προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ' ου όφειλε να ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης,
εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το
οποίο επιβάλλεται αποζημίωση και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των
υπολογιζομένων σύμφωνα με την παρ. 2. Επιπλέον, ο υπότροπος αυθαίρετος κάτοχος και
ο/η σύζυγός του, καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εταίροι, αποκλείονται από
οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,
πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης
πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Θεωρείται υπότροπος το
πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στη περίπτωση που έχει
ήδη εκδοθεί προγενέστερα κατά του ιδίου προσώπου τέτοια Πράξη, η οποία
οριστικοποιήθηκε είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ανακοπής είτε με
την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα.
Υπότροπος επίσης θεωρείται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και το πρόσωπο σε βάρος του
οποίου εκδόθηκε για πρώτη φορά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης, στην περίπτωση που έχει
ήδη εκδοθεί μία τέτοια Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης και κατά του/της συζύγου του. Οι
ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο
πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27
του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), όπως διαμορφώνεται έπειτα από την τροποποίησή της με την
παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α'), ισχύουν αναδρομικά από τις
24 Απριλίου 2019.
Οι επιχειρηματίες οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των
εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που έχουν
τοποθετήσει στον χώρο.
Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του χώρου, από τον αρχικό παραχωρησιούχο σε
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ισοδυναμεί με αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.
Οι παραχωρησιούχοι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία
των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δήμου ή των οργάνων της πολιτείας και είναι
υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που κινούνται ή παραμένουν στο
χώρο ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους παραχωρησιούχους.
10. Λήξη παραχώρησης – παράδοση χώρου.
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, αμέσως μετά την προσωρινή (λόγω εποχιακής
λειτουργίας) ή την οριστική ολοκλήρωση ή τη διακοπή της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, που σχετίζεται με τον παραχωρούμενο χώρο, να παραδώσει τον χώρο
του αιγιαλού ή της παραλίας στην προτέρα του μορφή, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή
και αντικείμενο.
Σε κάθε περίπτωση κάθε συμβαλλόμενος – παραχωρησιούχος υποχρεούται να απομακρύνει
από τον χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας κάθε αντικείμενο, αμέσως μετά τη λήξη της
παραχώρησης.
Άρνηση παράδοσης του χώρου ή μη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, θεωρείται
αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, από την Κ.Υ.Α. και την ισχύουσα
νομοθεσία, κυρώσεις.
11. Ευθύνη Δήμου.
Ο Δήμος και το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύμφωνη
γνώμη από τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για κάποια από τις δημοπρατούμενες θέσεις, για
λόγους προστασίας αρχαιοτήτων , και ακύρωση της δημοπράτησης αυτών , σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης , η ακύρωση της παραχώρησης αυτών
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του
μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.
12. Δημοσίευση Διακήρυξης.
Η ενιαία διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, (10) δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σφακίων και να αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου.
Αντίγραφο της παρούσας θα κοινοποιηθεί στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χανίων, Τα τυχόν
έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους πλειοδότες.
13. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα
κατωτέρω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα
οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του :
Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των
προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει
λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής ΚΥΑ, τους
οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής
κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται ανεπιφύλακτα, β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης του, σχετικό με από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε
αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε αναβολή ή
ακύρωση του Διαγωνισμού, γ) δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω
υποβολής πλαστών πιστοποιητικών και δ) την δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής
πλαστών πιστοποιητικών και δ) την προοριζόμενη χρήση του διεκδικούμενου χώρου.
Γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
Δ) Εφόσον ο συμμετέχων διεκδικεί χώρο τοποθέτησης τροχήλατου αναψυκτηρίου, σχετική
άδεια τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου (κινητής καντίνας) σε ισχύ και
αντίστοιχη έναρξη επιτηδεύματος, ή υπεύθυνη δήλωση περί εξασφάλισης της σχετικής
άδειας πριν την υπογραφή της άδειας χρήσης.
Ε) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, σχετικού με την επιτρεπόμενη στον χώρο
δραστηριότητα και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εφόσον το επάγγελμα ή η δραστηριότητα
συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου. Ειδικά για την περίπτωση της
εγκατάστασης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής - Εξοπλισμού θαλασσίων Σπορ και άλλων
παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια της οικίας Λιμενικής Αρχής,
αντί της σχετικής άδειας, γίνεται δεκτή η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α.
προς το αρμόδιο Λιμεναρχείο.
ΣΤ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Σφακίων ή σχετική βεβαίωση της
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών.
Ζ ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Η) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%)
υπολογιζόμενου επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.
Θ) Τα δικαιολογητικά ειδικού σκοπού που αναφέρονται στην παρούσα (όπου απαιτούνται).
Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά
ανύπαρκτη και απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ (Ι) της παρούσης.
Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό
άλλου προσώπου.
14. Επανάληψη της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί
πλειοδότης.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου,
αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό
Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.
Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη
διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
15. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο του Δήμου Σφακίων, Χώρα
Σφακίων ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς,
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη
της δημοπρασίας.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 7/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων. Αριθμός απόφασης 36/2022. ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης 2)Έγκριση Προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κ

 
Α.Δ.Α.: 6ΡΖ8ΩΗ4-ΩΛΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 36/2022.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης 2)Έγκριση
Προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, σύμφωνα με τα
άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με
το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019),λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης για την ανάθεση του έργου,3) Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων
αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και
"Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων» .
 
Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την
αρ.πρωτ. 933/09-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)
περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης 2)Έγκριση Προσφυγής στην διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, σύμφωνα με τα
άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ
Α52/01-04-2019),λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση του έργου,3) Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων
αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την τήρηση των
πρακτικών.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χώρα Σφακίων 17-05-2022
Αριθμ.Πρωτ:1014
2
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στο διάστημα μεταξύ 13 και 17 Φεβρουαρίου 2019 ο Δήμος Σφακίων χτυπήθηκε από την καταιγίδα με την ονομασία «Χιόνη». Είναι
χαρακτηριστικό, σύμφωνα με δημοσιευμένα επίσημα δεδομένα, ότι στους βροχομετρικούς σταθμούς Ασκύφου στον Δήμο Σφακίων,
έπεσε ύψος βροχής αντίστοιχα 358 χιλιοστά.
Επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) επηρέασαν το Δήμο Σφακίων στο διάστημα μεταξύ 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019.
(καταιγίδα «Ωκεανίς»)με αποτέλεσμα.
Την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 1626/26-02-2019 εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε παράταση κήρυξης
έκτακτης ανάγκης των Δήμων Χανίων και Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης έως και 01 Οκτωβρίου
2019.
Ηράκλειο 6 Μαρτίου 2019
Α.Π. οικ. 749 έκδοση απόφασης παράτασης Περιφερειάρχης Κρήτης έως και 01 Οκτωβρίου 2019.
Και εν συνεχεία
Ηράκλειο 23 09 2019
Α.Π. οικ. 2360
έκδοση τελικής απόφασης παράτασης Περιφερειάρχης Κρήτης έως και 01 Απριλίου 2020.
Και εν συνεχεία
Ηράκλειο, 20-03-2020 Αρ. Πρωτ.: 46
Απόφαση για 2η παράταση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Σφακίων και Χανίων της Π.Ε.
Χανίων Περιφέρειας Κρήτης
ισχύει έως και 01 Οκτωβρίου 2020 λόγω του μεγέθους των ζημιών και καταστροφών που υπέστη ο Δήμος ,δεν έχει καταφέρει ακόμα να
τις αποκαταστήσει.
Ηράκλειο, 30-09-2020 Αρ. Πρωτ.: 434
Απόφαση για 3η παράταση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Σφακίων και Χανίων της Π.Ε.
Χανίων Περιφέρειας Κρήτης ισχύει έως και 01 Απριλίου 2021.
Ηράκλειο, 29-03-2021
Αρ. Πρωτ.: 172
Απόφαση για 4η παράταση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας α) του Δήμου Σφακίων και β) του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων
Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών
φαινομένων (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) στις 13, 14 και στις 24, 25 Φεβρουαρίου 2019, αλλά και των όμοιων
φαινομένων από τις θεομηνίες «Βικτώρια» στις 13 Νοέμβριου 2019, «Ζηνοβία» στις 29-30 Δεκεμβρίου 2019, «Ηφαιστίων» στις 5-6-7
Ιανουαρίου 2020, στις 20, 21, 22 Οκτώβριου 2020, στις 9 Νοέμβριου 2020 και «ΜΗΔΕΙΑ» στις 14, 15, 16, 17 Φεβρουαρίου 2021 στις
ανωτέρω περιοχές.
Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και 01 Οκτωβρίου 2021
ΑΔΑ 6ΣΕΒ7ΛΚ-Τ58
ΜΕ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Ηράκλειο, 30-09-2021
Αρ. Πρωτ.: 635
Απόφαση για 5η παράταση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας α) του Δήμου Σφακίων και β) του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων
Περιφέρειας Κρήτης
Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και 01 Απριλίου 2022.
ΑΔΑ ΨΖ4Ο7ΛΚ-Ο84
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Απόφαση για 6η παράταση κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας α) του Δήμου Σφακίων και β) του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων
Περιφέρειας Κρήτης
Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και δηλαδή έως και 01 Οκτωβρίου 2022. (ΑΔΑ
ΨΙΛΕ7ΛΚ-Ψ4Τ)
3
Η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου μας και στην περίπτωση μας κρίνεται άμεσης προτεραιότητας και
είναι αναγκαία η επείγουσα εκτέλεσή εργασιών , προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών του.
Το φυσικό αντικείμενο της παραπάνω πράξης αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των
προκληθεισών βλαβών και φθορών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) που επηρέασαν το Δήμο Σφακίων
(βλέπε παραπάνω).
Σκοπός του έργου είναι Αντικείμενο της παρούσας είναι
Μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) στις
13, 14 και στις 24, 25 Φεβρουαρίου 2019, αλλά και των όμοιων φαινομένων από τις θεομηνίες «Βικτώρια» στις 13
Νοέμβριου 2019, «Ζηνοβία» στις 29-30 Δεκεμβρίου 2019, «Ηφαιστίων» στις 5- 6-7 Ιανουαρίου 2020, στις 20, 21, 22
Οκτώβριου 2020, στις 9 Νοέμβριου 2020 και «ΜΗΔΕΙΑ» στις 14, 15, 16, 17 Φεβρουαρίου 2021.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ
Από τις κακοκαιρίες , προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών κυρίως της ενδοχώρας με τα συνεργεία να
καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για αποκατάσταση των προβλημάτων.
Στη δίνη της κακοκαιρίας αφέθηκε ο δήμος Σφακίων, με τα μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου να προσπαθούν να
καθαρίσουν τα χιόνια και να «κρατήσουν» ανοικτό το οδικό δίκτυο Βρυσσες - Ασκύφου, - Ίμπρο,
Στις περιοχές Ασκύφου και Καλλικράτης, είχε κοπεί το ρεύμα και έγινε προσπάθεια από τα συνεργεία να διορθωθεί η βλάβη.
Τα αποτελέσματα του πλήγματος της κακοκαιρίας ήταν :
η διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού
- διακοπές δικτύων κοινής ωφέλειας, με κυριότερες α) τη διακοπή στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με πολλαπλές
επιπτώσεις στην καθημερινή διαβίωση (θέρμανση οικιών), στις επιχειρήσεις, στην παροχή υπηρεσιών, κλπ και β) τη διακοπή υδροδότησης
- αποκλεισμό οικισμών λόγω διακοπής κυκλοφορίας από την εκδήλωση εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού
- άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον
πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), και σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.)
από πτώσεις δέντρων κλπ.
1. Περιγραφή Υφιστάμενης κατάστασης - προβλήματα
Σε πολλά τμήματα του Αγροτικού Οδικού Δικτύου παρουσιάστηκαν φαινόμενα απόθεσης φερτών υλικών (χώματα, πέτρες, κλαδιά)
στην επιφάνεια των οδών. Επίσης σε διάφορες θέσεις συνέβησαν κατολισθήσεις πρανών και καταπτώσεις βράχων, με αποτέλεσμα τα
προϊόντα αυτών να αποτεθούν στην επιφάνεια των οδών και στις τάφρους ομβρίων αυτών. Τα ίδια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και σε
θέσεις έντονης διάβρωσης ανεπένδυτων τάφρων ομβρίων, σε οδούς με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις, όπου λόγω της διάβρωσης τη
τάφρου παρατηρήθηκε υποσκαφή του πόδα των πρανών των ορυγμάτων.
Σε πολλές θέσεις επίσης παρουσιάστηκαν καθιζήσεις του οδοστρώματος. Επίσης παρουσιάστηκαν, κατά τόπους καταρρεύσεις
επιχωμάτων, λόγω υποσκαφής του πόδα τους από όμβρια ύδατα. Τέλος παρουσιάστηκαν προβλήματα επιχωμάτωσης τεχνικών έργων
απορροής ομβρίων (οχετών), από φερτά υλικά (χώματα, κλαδιά) των διερχόμενων από αυτά χειμάρρων καθώς και διάβρωσης των
ανεπένδυτων τάφρων ομβρίων, σε τμήματα του οδικού δικτύου με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις.
2. Προτεινόμενες παρεμβάσεις που ευχών ζητηθεί μέσω τεχνικών δελτίων θεομηνίας από ανάλογες πηγές
χρηματοδότησης :
1. Απομάκρυνση και καθαρισμός των φερτών υλικών (χώματα, βράχια, κλαδιά, κλπ) από την επιφάνεια των οδών .με
χρήση κατάλληλων δομικών μηχανημάτων
2. Απομάκρυνση και καθαρισμός προϊόντων κατολισθήσεων των πρανών (χώματα, ογκόλιθοι κλπ) με χρήση κατάλληλων
δομικών μηχανημάτων
3. Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ειδικότερα απομάκρυνση χαλαρών εδαφών, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου
απαιτείται, κατασκευή στρώσης υπόβασης).
4. Καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων με απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων και των φερτών υλικών
με χρήση κατάλληλων δομικών μηχανημάτων
Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις του παρόντος έργου θα αφορούν σε μεμονωμένα μικρά τμήματα του
αγροτικού οδικού δικτύου του δήμου Σφακίων και αποκλειστικά εντός του χωμάτινου καταστρώματος των υφιστάμενων
οδών ,οι οποίες προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα από τη διατομή τους και την κατάταξη τους κατά ΟΜΟΕ. Οι οδοί
που θα λάβουν χώρα οι παρεμβάσεις αφορούν στις κατωθι Τοπικές κοινότητες του Δήμου Σφακίων
ΑΣΚΎΦΟΥ
ΑΣΦΕΝΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
ΙΜΠΡΟΣ
ΑΝΩΠΟΛΗ
4
Σε ότι αφορά το περί ου ο λόγος έργο
(.Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου)
[CPV: 45233120-6]-Έργα οδοποιίας]
Το έργο αφορά στην: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-
ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και σκοπό έχει την αποκατάσταση των φθορών και την συντήρηση της οδού,
έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.
Η Πράξη έχει αντικείμενο την ασφαλτόστρωση του καταστρώματος των επτά (7) αγροτικών
οδών που βρίσκονται εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου»,
«Καψοδάσους – Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων και εξυπηρετούν γεωργικές
καλλιέργειες.
Η βελτίωση αφορά επιφανειακή εξομάλυνση καταστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση, στα
υφιστάμενα όρια κάλυψης των οδών.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
• Προτείνεται επιφανειακή εξομάλυνση του καταστρώματος με επιφανειακή εκσκαφή
5εκ.
• Τα υλικά της εξομάλυνσης θα διαστρωθούν εκ νέου και θα πιεστούν με κατάλληλο
οδοστρωτήρα για την δημιουργία υγειούς υπόβασης. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν
με τα ίδια υλικά οι «λακκούβες» τους καταστρώματος.
• Τελική στρώση ασφαλτοτάπητα μιας στρώσης 5εκ εντός της διατομής των
υφιστάμενων οδών μέσου πλάτους 5,00μ.
Προέκυψε κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον Δήμο
Σφακίων λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων που έλαβαν τον χαρακτήρα της θεομηνίας
και εκ των οποίων παρουσιάσθηκε καταστροφή στις υποδομές του
Δήμου.
Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού διότι αυτό θα
επέφερε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των δομών του Δήμου με
ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες στην ασφάλεια των χρηστών του ,
Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση εκ της φύσεώς τους, δεν
απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού ή επιμέλειας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
ευθύνη του Δήμου.
Πρόταση εισήγησης :
Λαμβάνοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν 4735/2020 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ”
5
-Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, περί κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα και με το Ν.
4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019),
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί :
1. Η υπ’ με αριθμό πρωτ.: 40411/10-06-19 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ΑΔΑ 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ).
2. Η υπ' αριθμό πρωτ. 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στο
Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 459 έργων υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των
δικαιούχων των εν λόγω έργων.
3. Η με αριθμό 72/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΟΛΩΗ4-ΔΗΞ) απόφαση του Δήμου Σφακίων με
θέμα «Αποδοχή μεταφοράς έργων του Δήμου Σφακίων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αποδέχτηκε ομόφωνα την μεταφορά της
χρηματοδότησης του έργου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
4. Η με αρ. πρωτ. 475/11-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΛΦΩΗ4-ΒΝΓ/ ΑΔΑΜ:
22REQ010188839 2022 03 11) Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης Πολυετούς Υποχρέωσης
του Δημάρχου Σφακίων, με εγγραφή
i. Κ.Α. 02.64.7333.016 στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δ. Σφακίων με πίστωση
για το 2022: 500.000,00€
ii. Κ.Α. 02.64.7333.016 στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δ. Σφακίων με πίστωση
για το 2023: 48.000€
Σας παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί :
1) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
2)Έγκριση Προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς
υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019),λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση
του έργου «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-
Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 548,000,00 (με το ΦΠΑ
24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Υπουργείο Εσωτερικών.
2) Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε
οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και
"Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 548,000,00 (με το ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Υπουργείο Εσωτερικών.
3) Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για τα ανωτέρω.
6
Αριθμός Αποφάσεως 36/2022
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1)Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς
εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής"
Δήμου Σφακίων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 548,000,00 (με το ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Υπουργείο Εσωτερικών.
2/Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς
υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019),, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται ανωτέρω στο σκεπτικό της εισήγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση
του έργου με τίτλο «Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου
Νεκταρίου-Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 548,000,00
(με το ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Υπουργείο
Εσωτερικών.
3) Εγκρίνει την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ και τους όρους της , για το
έργο με τίτλο: Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών "Αγίου Νεκταρίου-
Ασφένδου", "Καψοδάσους-Πατσιανού" και "Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 548,000,00 (με το ΦΠΑ
24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Υπουργείο Εσωτερικών.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΆΡΘΡΑ 32 ΠΑΡ. 2 (Γ) ΚΑΙ 32Α ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ Ν. 4605/2019 ΆΡΘΡΟ 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
7
ΗΜΕΡ………..
ΑΡ ΠΡΩΤ…………
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ2
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τ.Κ. 73011
Τηλ: 28253-40021
Fax: 28253-40017
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελιδα: www.dimos-sfakion.gr
ΕΡΓΟ:
«Βελτίωση της αγροτικής
οδοποιίας σε οδούς εντός των
κυρωμένων αναδασμών "Αγίου
Νεκταρίου-Ασφένδου",
"Καψοδάσους-Πατσιανού" και
"Σκαλωτής" Δήμου Σφακίων»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3
πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
Υπουργείο Εσωτερικών
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 548,000,00 (με το ΦΠΑ 24%)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Σ Χ Ω Ρ Ι Σ
Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η
Σ Ύ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Α Ά Ρ Θ Ρ Α 3 2 Π Α Ρ . 2 ( Γ ) Κ Α Ι 3 2 Α Π Α Ρ . Β Τ Ο Υ
Ν . 4 4 1 2 / 2 0 1 6 Κ Α Ι Σ Ύ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο Ν . 4 6 0 5 / 2 0 1 9 Ά Ρ Θ Ρ Ο
4 3 ( Φ Ε Κ Α 5 2 / 0 1 - 0 4 - 2 0 1 9 )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ
4 Ο Δήμος Σφακίων
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την εφαρμογή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.
2γ και 32 Α παρ. Β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019 άρθρο 43 για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’
ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»
C P V :: [[ 4 5 2 3 3 1 2 0 -- 6 ]] -- Έργα οδοποιίας ,N U T S :: EL 434 Χανίων
Εκτιμώμενης αξίας 441.935,48 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%
8
κ α ι Π ρ ο σ κ α λ ε ί
τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
1. Μαραβελάκης Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός , ( ΑΦΜ: 032130600) ,
Ταχ.δ/νση: Ρούφου 4, Χανιά, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2. Γιακουμάκη Αικατερίνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ ( ΑΦΜ: 041300492),
Ταχ. δ/νση Αγίας Κυριακής 22Α Χανιά, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
3. ΝΕΑΡΧΟΣ Α.ΤΕ. Ανώνιμη Τεχνική Εταιρία ( ΑΦΜ: 999817317) ,
Ταχ.δ/νση: Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούμη, Χανιά, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
9
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και β) τους όρους της
παρούσας
10
Πίνακας περιεχομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ............................................................................................................................................................. 6
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας ................................................................. 11
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη ............................................................................................................ 11
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης..................................................................................... 12
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς ................................................................................................................... 12
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής στην Επιτροπή Διαγωνισμού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία .......14
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος .................................................... 20
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας .................................................................................................................................. 21
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία ............................................................................................................................. 21
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου .............................................. 24
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ........................................................... 25
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ........................................................ 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β΄………………………………………………………………………………………………………………………
…………...….18
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου ............................ 25
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ............................................................................................................. 28
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών ............................................................... 28
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης .................................................................................................................................. 28
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής ............................................................................................................................... 28
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 23
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
24
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών- αποσφράγισης 25
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών ......................................................................................................................... 33
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης ......................................................................................................... 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ΄………………………………………………………………………………………………………………………
……………….23
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ............................................................... 33
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής ................................................................................................................... 34
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ................................................................................... 42
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ....................................................................................................... 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ΄……………………………………………………………...…………………………………………………………
…………….40
Άρθρο 25: Υπεργολαβία ........................................................................................................................................... 57
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών ........................................................................................... 57
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις ................................................................................................................................ 58
11
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 090326727
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E87407.003125
Οδός : Χώρα Σφακίων
Ταχ.Κωδ. : 73011
Τηλ. : 28253-40021
Γενική
Διεύθυνση στο
Διαδίκτ
υο
(URL) www. sfakia.gov.gr
E-Mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: : Μαραγκάκης
Στυλιανός
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.ΣΦΑΚΙΩΝ
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία : Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους
στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,
στους προσφέροντες6 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων
οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων
που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4412/2016, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα Διακήρυξη – Πρόσκληση, β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, γ) ο
προϋπολογισμός δημοπράτησης, δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, ε) η ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων, ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, η) η τεχνική μελέτη,
θ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
2.2 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 19 Μαίου 22 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
12
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις
Παρασκευή 20 Μαίου 22.
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 10,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού στον Δήμο Σφακίων Χώρα
Σφακίων ,είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή στον Δήμο
Σφακίων Χώρα Σφακίων είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχή στον Δήμο Σφακίων Χώρα Σφακίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο
18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ….
13
για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-
ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»
αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την ,25/ 05 /22
ημέρα Τετάρτη.. ,, και ώρα 15 :00 μ.μ...
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς
στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας.
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της παρ. 3.2 της παρούσας.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας.
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη
κανονικές.
3.6. Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, προσδιορίζεται σε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3.8. Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο
συμμετέχων έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων της μελέτης.
14
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής στην Επιτροπή Διαγωνισμού, αποσφράγισης
και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/
Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία
4.1 Υποβολή/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού/Κατακύρωση
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την
ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων οικονομικών φορέων.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο
πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η
σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό
κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα
οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
95 και 98 του ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις,
σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του
πρακτικού της.
15
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από
τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια
μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, η διαδικασία συνεχίζεται τις
επόμενες εργάσιμες ημέρες. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται
στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.
στ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους
οικονομικούς φορείς, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς και παρέχεται προθεσμία σε
αυτούς να τα προσκομίσουν ή να τα συμπληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο συμμετέχων υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ζ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι από τα
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα
21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του μειοδότη, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
η) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της
σύμβασης ματαιώνεται.
θ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον
μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει το πρακτικό στην αναθέτουσα
αρχή για λήψη απόφασης.
ι) Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού, σε όλους
τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών των
λοιπών συμμετεχόντων, στα γραφεία του Δήμου Σφακίων στην Χώρα Σφακίων εντός
16
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς (επί αποδείξει)
η απόφαση κατακύρωσης.
κ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί (επί
αποδείξει).
4.2 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε
περίπτωση άσκησή της, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με
την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά την
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, ο προσωρινός
ανάδοχος, υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16 μετά από σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής.
Στην υπεύθυνη δήλωση, , δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 44 του Ν.4782/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι
προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου
άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
β) Κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει
τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του (η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής δεν αφορά στο παρόν
έργο) και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του
Ν.4782/2021. για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
17
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου
1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4782/2021.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, , καθώς και να αναζητήσει
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής
ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του11.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης12.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της
υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα
18
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5913
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 363 Ν. 4412/201614. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του Ν.4782/2021, Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή
του έως και δέκα
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.
4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με
το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201715.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά16..
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137 του
Ν.4782/2021.
Η αναθέτουσα αρχή:
α) Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν.4782/2021 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και
διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 136 του Ν.4782/2021, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
19
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας
Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 138 του Ν.4782/2021 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής18.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης
της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της αναθέτουσας αρχής19. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η
προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο
Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με
την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της
παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς
αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν
αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.20
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.i
20
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την
Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε
τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά
μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως
απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή
υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής
δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν
την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά22. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης,
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη
σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη
σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση
που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5,
7, 8 του άρθρου 105 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021
καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων,
η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
21
1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά
του,
2. Η παρούσα Διακήρυξη,
3. Η Οικονομική Προσφορά,
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης,
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.),
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.),
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης,
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου,
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση23. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
6.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο24 και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα,
ομοίως, στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.
6.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, 25 μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
6.5. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
22
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:
• του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
• του ν. 4782/2021 (Α΄ 36)
• του ν. 4764/2020 (Α΄256) και ιδίως των άρθρων 144 και 185
• του ν. 4738/2020 (Α΄207 ) και ιδίως του άρθρου 267
• του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και ιδίως του όρθρου 40
• του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
• του ν. 4635/2019 (Α΄167 ) και ιδίως των άρθρων 188 και 235
• του Π.Δ. 71/2019 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2019)
• του ν.4605/2019 (Α΄52) άρθρο 43 και 44 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016)
• του ν. 4497/2017 (Α΄171) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016
• του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
• του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
• του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
• του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
• του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013» ii
• του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
• του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις»,
• του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
23
• των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
όπως μεταβατικά ισχύουν.
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279),
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”.
• του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
• του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
• του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
• του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
• του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )iii
• του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
• της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
• της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
• της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
• της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
• της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη
Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
• της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα και Μελέτες,
• της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956)
«Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.
4412/2016»,
• της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄
1746) 43 «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων
24
7.2 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις28, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
7.3 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης
(πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της
πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Άξονας Προτεραιότητας
¨Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας¨ του Υπουργείου Εσωτερικών
(σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.: 40411/10-06-19 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ΑΔΑ 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ). Με την υπ' αριθμό πρωτ. 829/18-06-2020 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά από το
Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 459 έργων υπό την
προϋπόθεση της συναίνεσης των δικαιούχων των εν λόγω έργων. Το ΔΣ του Δήμου Σφακίων
με την 72/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΟΛΩΗ4-ΔΗΞ) απόφαση του με θέμα «Αποδοχή μεταφοράς
έργων του Δήμου Σφακίων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αποδέχτηκε ομόφωνα την μεταφορά της χρηματοδότησης του
έργου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».29
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις30 που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/201131, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης
ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. (η τελευταία κράτηση
πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής
απόφασης).
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή32 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να
καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους
προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης,
σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016. σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13
της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α..
Οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψήφιους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί :
1. Η υπ’ με αριθμό πρωτ.: 40411/10-06-19 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ
67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ).
2. Η υπ' αριθμό πρωτ. 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στο
Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 459 έργων υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των
δικαιούχων των εν λόγω έργων.
3. Η με αριθμό 72/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΟΛΩΗ4-ΔΗΞ) απόφαση του Δήμου Σφακίων με θέμα
«Αποδοχή μεταφοράς έργων του Δήμου Σφακίων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αποδέχτηκε ομόφωνα την μεταφορά της
χρηματοδότησης του έργου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
4. Η με αρ. πρωτ. 475/11-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΛΦΩΗ4-ΒΝΓ/ ΑΔΑΜ:
22REQ010188839 2022 03 11) Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης Πολυετούς Υποχρέωσης του
Δημάρχου Σφακίων, με εγγραφή
i. Κ.Α. 02.64.7333.016 στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δ. Σφακίων με πίστωση για
το 2022: 500.000,00€
ii. Κ.Α. 02.64.7333.016 στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δ. Σφακίων με πίστωση για το 2023:
48.000 €.
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη
χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
26
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-
ΑΣΦEΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε35 441.935,48 (μη
συμπ. Φ.Π.Α.) Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 323.192,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 58.174,56€
Απρόβλεπτα36 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 57.204,98€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Απολογιστικά: 3.363,94€
.............................................................37
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00 €
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 2021 που
αντικατέστησε το Άρθρο 68 του Ν4782/2021: δεν προβλέπεται.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως
ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους: σύμφωνα με τη μελέτη
πρόκειται για έργο με ενιαίο, αυτοτελές και σύνηθες τεχνικό αντικείμενο
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη υποδιαίρεσής του για τεχνικούς ή
οικονομικούς λόγους38
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου
Εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου», «Καψοδάσους –
Πατσιανού» και «Σκαλωτής», Δήμος Σφακίων.
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
[CPV: 45233120-6]-Έργα οδοποιίας]
Το έργο αφορά στην: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ‘’ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΝΔΟΥ’’, ‘’ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ-
ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ’’ ΚΑΙ ‘’ΣΚΑΛΩΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και σκοπό έχει την αποκατάσταση των φθορών και την συντήρηση της οδού,
έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.
Η Πράξη έχει αντικείμενο την ασφαλτόστρωση του καταστρώματος των επτά (7) αγροτικών
οδών που βρίσκονται εντός των κυρωμένων αναδασμών «Άγιου Νεκτάριου Ασφένδου»,
27
«Καψοδάσους – Πατσιανού» και «Σκαλωτής» Δήμου Σφακίων και εξυπηρετούν γεωργικές
καλλιέργειες.
Η βελτίωση αφορά επιφανειακή εξομάλυνση καταστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση, στα
υφιστάμενα όρια κάλυψης των οδών.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
• Προτείνεται επιφανειακή εξομάλυνση του καταστρώματος με επιφανειακή εκσκαφή
5εκ.
• Τα υλικά της εξομάλυνσης θα διαστρωθούν εκ νέου και θα πιεστούν με κατάλληλο
οδοστρωτήρα για την δημιουργία υγειούς υπόβασης. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν
με τα ίδια υλικά οι «λακκούβες» τους καταστρώματος.
• Τελική στρώση ασφαλτοτάπητα μιας στρώσης 5εκ εντός της διατομής των
υφιστάμενων οδών μέσου πλάτους 5,00μ.
Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής
Περιγραφής
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων
έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα
μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 13239 και 156 ν.
4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου,
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής
σύμβασης.
• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής
δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση
τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή
και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον
δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο
προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή
αναλύεται σε Ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που
υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν
παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις
τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση
28
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων
εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.
4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι
ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 9 μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης40
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία με διαπραγμάτευση του
άρθρου 32.2γ του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού σε
συνδυασμό με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν.4605/2019.
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016 , και στο άρθρο 126 του ν. 4412/2016
13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 41
13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.42
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται στο παρόν έργο.
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του
Ν.4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ............................ (… €) ευρώ.
(συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως).
Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα, αναγράφεται το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος. Επίσης στο σημείο αυτό γίνεται
παραπομπή σε σχετικό υπόδειγμα εφόσον υπάρχει
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
29
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, ήτοι μέχρι ..../...../20..... άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο
προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις των άρθρων 4.1 και 4.2
της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησηςκαλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 όπως ισχύει.
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης
καταβολής (Πριμ)
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχοiv
Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο.
Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου
που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά
0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. ………………….v
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό
άρθρο αυτής)vi.
30
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίαςvii.
16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση
16.2 [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος άνω αυτής
της αξίας, που δημοσιεύονται από την 01-09-2021 και εφεξής προβλέπεται υποχρεωτικά η χορήγηση
πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-06-2021 έως και 31-08-2021
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση πρόσθετης καταβολής είναι προαιρετική, οπότε
και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν σημείο της Διακήρυξης]
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου (ή του τμήματός
του ……………………. σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα) προβλέπεται η χορήγηση
πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού ……………….…% viii επί της της αρχικής
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου (ή του
τμήματος….σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματος) είναι μικρότερος κατά δέκα τοις
εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
16.3 Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου, ήτοι της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού
συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
16.4 Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως,
ως τροποποίηση της σύμβασης, βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης
περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
16.5 Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη
αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη
καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος
πρόσθετη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος
για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, ό π ω ς τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ ε μ ε τ ο
ά ρ θ ρ ο 2 1 τ ο υ Ν . 4 7 8 2 / 2 0 2 το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης43 .
31
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί
από τον ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις
(3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής
προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το
άρθρο 171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.+
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.44
Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το
σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου
του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς
κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός
λογαριασμός.45
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της
σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την
έγκριση της τελικής επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας.46
Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως
μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού
λογαριασμού του έργου.
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν προβλέπεται 47
32
17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή
ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις
υποβεβλημένες στην υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από
ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις.48
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.49
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού
φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,
ανεξαρτήτως του ύψους των.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους50.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης51
ορίζεται η ,25/ 05 /22 ημέρα Τετάρη .. ,, και ώρα 15 :00 μ.μ...
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία
προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων
33
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021
για διάστημα 13 μηνών52, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
απορρίπτεται ως μη κανονική53.
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς .
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς
τους, , οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι προέβησαν στις
ανωτέρω ενέργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης-Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σφακίων (www. sfakia.gov.gr) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης54
Δεν αφορά το παρόν έργο.
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου
22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22
της παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 55 που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορίες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 56 και που είναι εγκατεστημένα σε57:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 758 και τις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
34
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης59.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης60,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω,
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών
φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη61 καταδικαστική απόφαση για ένα από
τα ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
35
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.
2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή),
386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις
για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
36
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (
Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης
της εταιρείας.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο62.
22.A.2
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την
κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,
37
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που
τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού63
22.A.3 α) Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος............ix (όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή )
δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 22.A.1 και 22.A.2. Δεν προβλέπεται για το παρόν έργο.
β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται xη παράγραφος 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:64
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό
την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 65
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93),
περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή
διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
38
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών
δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 66 , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 .
Δεν αφορά το παρόν έργο.(για έργα προυπολογισμού <1.000.000)
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν
προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο
άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της
αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι
τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα
39
πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.67
Δεν αφορά το παρόν έργο.(για έργα προυπολογισμού <1.000.000)
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία,
σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. 68
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.69
22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.470, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία71 προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για
τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. 72 Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και
9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 73
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό
διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
40
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 74
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό
διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του
π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων75, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/- ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας76.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια77
Όσον αφορά στην Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, την
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο Γ’ του
Π.Δ. 71/19.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τουλάχιστον αντίστοιχη αυτής που
απαιτείται για την τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), που προκύπτει με βάσει το αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3α του ν.4412/16, υπό το πρίσμα της
μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 144, παρ. 4 του ν.4764/2020.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου
65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος
του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
64 αυτού
41
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα78
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να διαθέτουν, κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τουλάχιστον αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για
την τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που
προκύπτει με βάσει το αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 76 παρ.3α του ν.4412/16, υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου
εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 144, παρ. 4 του ν.4764/2020.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης79
Δεν απαιτείται για το παρόν έργο.
22. ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός
φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν
στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι80 για την εκτέλεση
της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα).
42
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν
οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παρούσας, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα,
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον
οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο
της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται
ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
Η εκτέλεση των εργασιών81 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής82
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο ισοδυναμεί
με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλονται προσφορές.
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο
ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.xi.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
43
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν xii.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασηςxiii.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα
αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμούxiv, την
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο
22.Α της παρούσηςxv και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της
αξιοπιστίας του.
Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί λόγων
αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή
δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του
ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του
παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’
της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις
του. xvi
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του
υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων στο
Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές
οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».
44
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν
στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της προσφοράς,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 και
γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της παρούσας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο
προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4xvii του άρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο
οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται
και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της
παρούσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται
η ακρίβειά τους .
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικώνxviii. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους
45
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, οι
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του83. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενημερότητα)84, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του85.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα
σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες
στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί
προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση86 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου
12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους
συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση
υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α.
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]87
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση
46
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και
γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής
επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –
ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους
με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών
προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν
απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με
την ΚΥΑ οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί
σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητα.
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2288: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του89.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»90, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από
το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε
εκκαθάριση.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και
47
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ)
πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1
και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) 91 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2292, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού93.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2294, για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται
πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ,
ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)
απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και
την πλήρη έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο
Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου
αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, αποδεικνύεται με την
υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνιστά
επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ως
άνω π.δ.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Δεν απαιτείται για το παρόν έργο (προϋπολογισμός <1.000.000 €).
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22 υποβάλλονται,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών xix, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή
νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της
48
αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία xx (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο
22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α)
του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου,
υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου,
πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές
δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι
ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
22.Α.5. xxi
.
Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.xxii
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η
απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες
εφόσον,κατά το δίκαιο της έδρας τους, ,:
Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές,
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες πριν την
υποβολή προσφοράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολής της προσφοράς.
Β) δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των
μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας
49
να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν
επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9 της
παρούσας.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79
Α ν. 4412/2016.
(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος,
σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του
τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)95, ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
«ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ».
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν
50
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του
άρθρου 21 της παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε
ισχύ κατά την υποβολή τους96
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, της παρ. 23.4.α η οποία αποτελεί τεκμήριο
των πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα
με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου,
βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη
μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του
άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται
ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ
απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών
ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το
συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην
ενημερότητα πτυχίου ή
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το
συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα
πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.
51
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις
του άρθρου 22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά
μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του
παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, της παρ. 23.4.α της παρούσης διακήρυξης η
οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη
ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο
22.Δ απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη
μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ,
ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις
του άρθρου 22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα
52
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά
μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής
του άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα
διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε
συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.97
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε98
Δεν αφορά το παρόν έργο.
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσφέροντος:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται στον φάκελο «Δικαιολογητικά», τα
νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου
εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους99, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Ειδικότερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:100
53
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 101.
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα,
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου
διοίκησης του νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση
του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα
φυσικά, εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
54
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
(β) Μέχρι την έκδοση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.6 του
Π.Δ.71/19, Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως
και 7η, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του
π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 102:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 103
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).104
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το
σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται
ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον
eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της
ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων
55
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
γίνεται με την υποβολή σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό
αυτό.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος
οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την
κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση
του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά
ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της
σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του
ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια,
θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την
εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της
σύμβασης που θα εκτελέσει.
23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών105 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο Φάκελος Προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:
56
(α) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» (β) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής των άρθρων 21,22 και 23 της παρούσας
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο, σφραγισμένο και
υπογραμμένο, το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» του
άρθρου 2.1 (β) της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και
ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς
στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ό π ω ς τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ ε μ ε
τ ο ά ρ θ ρ ο 3 7 τ ο υ Ν. 4 7 8 2 / 2 0 2 1 , και του άρθρου 126 του ν. 4412/2016 ολογράφως και
αριθμητικώς.
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της
αντίστοιχης αριθμητικής.
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης
και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την
ορθή οικονομική προσφορά.
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά, είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά
την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) .
Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
57
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της
προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την
υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο
κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα
υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα,
εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. 106
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3 Δεν προβλέπεται στο παρόν έργο 107
25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς
ανάθεση τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν.
4412/2016) και επαληθεύει τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού
του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016),
σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας
(άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 108
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο,
όταν κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α),
διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλότητας του
υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού του.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την
ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας,
στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν.
4412/2016.
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου
Τεχνικού Συμβουλίου 109
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που
προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή
την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο το
οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
58
ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που
ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίσει στο
σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα με τον
επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον
ορισμό των διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του
διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται
από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η
διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα).
Δεν αφορά το παρών έργο.
Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει
Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based
Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές
Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων
κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 175 ν.
4412/2016,
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής
επίλυσης διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται
Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 4412/2016 και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την
αριθμ163/2018 Απόφαση του ΔΣ Δ.Σφακίων.
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης
26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την
προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας
της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
59
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή
αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά
μειοδότη του παρόντος διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο
ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται,
εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει
στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω
μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή
προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την
ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή
δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του
ν. 4412/2016.
Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η
Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον
κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον
τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε
περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης
κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου
κατά τις κείμενες διατάξεις.
26.6 ............................................... 110
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΜΑΙΟΣ 2022
1
1 Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1
περ. 29 του ν. 4412/2016.
2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα (επωνυμία, αριθμός
φορολογικού μητρώου, κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός
προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) Πρβλ. παρ. 2
περ. α άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς που αποτελούν
αναθέτουσες αρχές (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόζουν τις κανονιστικές διατάξεις (πρότυπα τεύχη) που
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 2 περ.
β του άρθρου 315 του ν.4412/2016, και, συνεπώς χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος για τις
συμβάσεις έργων που αναθέτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι
λοιποί αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις
συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα
αρχή αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό
καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του
ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016
(Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην
περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφει
τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν.
4412/2016).
4 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα
5 Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται
στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
(Πρβλ.άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016).
6 Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος
7 Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία
(εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
8 Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.
9 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των
διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της
διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
10 Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
11 Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.
12 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
13 Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα
14 Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
15 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
16 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
17 Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
18 Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
19 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016
20 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
21 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
22 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
2
23 Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
24 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
25 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
26 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
27 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13
κατάργησε το π.δ 113/2010.
28 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016,
δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης.
29 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να
αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το
δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης
του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό
ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) έργων, ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης
δαπανών δημοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. άρθρο 53
παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016.
30 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
31 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
32 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ &
‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα).
33 Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν.
4782/2021. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν.
4781/2021
34 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις
που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και
τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύμφωνα με
το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και
αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβ.
και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”
35 Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται
αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και
το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
3
36 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της
σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν
λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. β του άρθρου 156 ν. 4412/2016.
37 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
38 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το
αν αποφασίσει να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι,
ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην
υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν σημείο της διακήρυξης, τους
βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 4412/2016).
39 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
40 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν
προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν.
4412/2016).
41 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης.
42 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών
προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ
άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
43 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται
όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει, επιπλέον της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει
του ποσοστού έκπτωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016.
44 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
45 Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
46 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
47 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν
«Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει
χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
48 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/2016
49 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που
διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με
4
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
50 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της
παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής.
51 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 121 του ν. 4412/2016.
52 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας.
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων….,
οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο
πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των
προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
53 Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. άρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη
διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης σύμφωνα προς τα
οριζόμενα στο άρθρο 68 ν. 4412/2016, συμπληρώνεται το άρθρο 20Α, άλλως
διαγράφεται.
55 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν
μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
56 Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο
11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το
έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
57 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της
συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για
τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ»,
Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
58 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
59 Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την
ιστοσελίδα της Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/publicprocurement/
international_en
60 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
61 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά
μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
62 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
63 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
64 Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από
5
τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. .
65 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
66 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο
Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ).
67 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2
68 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
69 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-
2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ
της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,
ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
70 Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση
που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους
αποκλεισμού.
71 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την
απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19
72 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
73 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-
2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
74 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με
το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης
(άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο
του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι
αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές
αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των
διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση
(κριτήρια “on/off”).
75 Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα
άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου
76 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες
τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ.
άρθρο 76 παρ. 4, του ν. 4412/2016.
6
77 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι
οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να
σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75
παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και για το
μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008,
όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη
ισχύος του τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019,
τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016
αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και
κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου.
78 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι
οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να
σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75
παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε
βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό
διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει
από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου,
επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές
απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των
ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν
των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των
οικείων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά
κατηγορία έργου..
79 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.
4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να
είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
80 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με
το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
81 Προαιρετική επιλογή συμπλήρωσης του εδαφίου. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2
του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές
μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας
από τον ίδιο τον προσφέροντα.
7
82 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα
οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ.
άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
83 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
84 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
85 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
86 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται
αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας
87Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχής «Ενημέρωση για ζητήματα
αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας (αυτόματη άντληση αποδεικτικού -
ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
88 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
89 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
90 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
91 Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων
πιστοποιητικών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι
διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο
αρμόδιος εθνικός φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του
eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018
σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
92 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού.
93 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με
κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
δημόσιας σύμβασης.
94 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
95 η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαίνεται
ότι τα
πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.),
που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η
Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου
που ίσχυε έως και την 2α Ιουλίου 2019 (Πρβλ. άρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄
112) ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄
256).
96 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
97 Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
8
98 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται
αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.
99 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
100 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α`
91), γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012
(Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που
συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει
την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ
L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην
ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή
την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν.
4072/2012
101 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
102 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη
συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική
επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε
συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης
του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών [...] και
απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα
επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με
το άρθρο 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄
227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377
αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80
έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού
διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της
παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
103 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές
επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.
9
104 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού.
105 Πρβ. παράγραφο 12 άρθ
i Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
ii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
iii Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 113/2010.
iv Συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής, η οποία μπορεί να
ανέρχεται μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να
ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014.
v Πρβλ. άρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή, στο παρόν άρθρο
της Διακήρυξης, συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
vi Πρβλ. άρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.
vii Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
viii Πρβλ. άρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έργου είναι μεγαλύτερη του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή τμήματός του, τίθεται η σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της
διακήρυξης δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του
τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Το συνολικό ύψος
της πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής
δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μικρότερη του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ η σχετική πρόβλεψη εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
ix Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν
επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή.
x Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της αποτελεί
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν
επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή.
xi Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
xii Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
xiii Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016
xiv Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
xv Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα)
xvi Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
xvii Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του ν,
4412/2016.
xviii Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
xix Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
xx Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της
οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (επταμελής).
xxi Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21.
xxii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
10
106 Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
107 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι,
κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το
επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή
του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης
υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο
ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.
108 Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
109 Πρβλ άρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα της σύμβασης, για έργα
προϋπολογισμού ανώτερου των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, μπορεί να
εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που
προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της σύμβασης. Για
έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη αντίστοιχης
ρήτρας η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μπορεί να τεθεί
στο σημείο αυτό ή στην ΕΣΥ. Στα συμβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα
περί διαιτητικής επίλυσης, δύναται να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής
επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται της προσφυγής στη διαιτησία
110 Στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρόβλεψη
για τη σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 165 παρ. 4-6 του ν.4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
xxii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
xxii Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 113/2010.
xxii Συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής, η οποία μπορεί να
ανέρχεται μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να
ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014.
xxii Πρβλ. άρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή, στο παρόν
άρθρο της Διακήρυξης, συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
xxii Πρβλ. άρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.
xxii Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
xxii Πρβλ. άρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έργου είναι μεγαλύτερη του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή τμήματός του, τίθεται η σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της
διακήρυξης δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του
τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Το συνολικό ύψος
της πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής
δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μικρότερη του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ η σχετική πρόβλεψη εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
11
xxii Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν
επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή.
xxii Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της αποτελεί
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν
επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή.
xxii Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
xxii Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
xxii Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016
xxii Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
xxii Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα)
xxii Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
xxii Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του ν,
4412/2016.
xxii Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
xxii Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
xxii Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της
οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (επταμελής).
xxii Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21.
xxii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

«Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν

Α.Δ.Α.: ΩΝ1ΠΩΗ4-ΤΔ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/2022 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 35/2022.
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των
έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του
άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ.
β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.
4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με
προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν
κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά
μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του
Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον
Ν.4782/21, για το έτος 2022» .
Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Μαΐου του έτους 2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 933/09-05-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των
έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016
και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό
κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα,
από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.
4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την
τήρηση των πρακτικών.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χώρα Σφακίων 17-05-2022
Αριθμ.Πρωτ:1013
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το Άρθρο 221 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη” του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με τον Ν.4782/21
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που
γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)
ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,δ) στο
πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας,
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των
προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)
γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της
εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση
του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και η)
γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης.
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη,
συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων
προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των
προτάσεων.
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη
σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η
ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων
σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες
σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή
τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες
σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα
αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων
εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές
γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους
φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου
344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των
επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων.
4.Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των
μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά
με τα ανωτέρω. 5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να
ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του
φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45),
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να
συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη
που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή
αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος
του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,
προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή
διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους
αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ.
ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση
κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται
είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. η’ της παρούσας είτε να
προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής
μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται
μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε
περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της
αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν 4735/2020 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού ”
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [………………………...
στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
0 Πρόεδρος εισηγείται :
Κατά συνέπεια των ανωτέρω καλείται σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου
Σφακίων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
με τον Ν.4782/21 και συγκεκριμένα με το άρθρο 108 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9,
10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016” και ισχύει από την δημοσίευση
του στις 9-3-2021, να συγκροτήσει ετήσια επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των
έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.
4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν
κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο
βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον
Ν.4782/21, για το έτος 2022.
Εισηγούμαι τα παρακάτω μέλη όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα τα οποία πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις (όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω) να αποτελέσουν τα μέλη της
επιτροπής (σχετ και έγγραφο ΤΥΔΧ : Ορισμός μηχανικών ως αναπληρωματικά μέλη για την
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ΑΠ 12192 ΗΜΕΡ 14 03 22)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν.
4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό
κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός,πρόεδρος
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΑΘΗΝΑ ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ ΔΕ Διοικητικού , μέλος
3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α
παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με
προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, αναπληρωτής
πρόεδρος υπάλληλος Δήμου Χανίων
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕ πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωτής
μέλος υπάλληλος Δήμου Χανίων
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για τα ανωτέρω.
Αριθμός Αποφάσεως 35/2022
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Συγκροτεί ετήσια επιτροπή για το 2022 :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α παρ. β του Ν.
4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με προϋπολογισμό
κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, πρόεδρος
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΑΘΗΝΑ ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ ΔΕ Διοικητικού , μέλος
3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών των έργων που θα διεξαχθούν με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ ν. 4412/2016 και 32Α
παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019) με
προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000 ευρώ, (όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής) , σύμφωνα με το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21, για το έτος 2022
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, αναπληρωτής
πρόεδρος
(εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ)
2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕ πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωτής
μέλος
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΕ Διοικητικού μέλος
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων