ΣΥΜΒΑΣΗ Σ. ΚΑΙ Χ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΛΑΚΚΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          16SYMV004790478                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       ΑΔΑ: ΩΒΚΚΩΗ4-ΟΓΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                      

 

  

                                                                                 Χ. Σφακίων 18/04/2016 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.982                                                                                                       

                                                                               Αρ. Σύμβασης: 04                                 

                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.910,00 €

 

Σήμερα 18/04/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημάρχου Σφακίων.

2. Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμένων στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής καλούμενος ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ.11Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  2. Του Νόμου 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (Φ.Ε.Κ.114/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  3. Του Νόμου 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  4. Την υπ’ αριθμ. 128/2016  απόφαση του Δημάρχου Σφακίων  με την οποία ανατέθηκε η εργασία  << Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων >>   στον ανάδοχο.
  5. Την από 05/04/2016 προσφορά του αναδόχου.
  6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ την εκτέλεση της εργασίας << Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων>> συνολικού ποσού 19.910 € εκτός ΦΠΑ και  24.489,30 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο σύνολο της από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                                                            ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

 

 

 

 

                         ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                      Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.