Διακήρυξη δημοπρασίας (Αιγιαλός) - Δήμος Σφακιων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διενέργειας δημόσιας , προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος της απλής χρήσης των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609ΕΞ2023/10-3-2023 (ΦΕΚ1432Β/10-3-2023) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020) περί τροποποίησης του Ν.2971/2001 σχετικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

3. Την αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10-3-2023 Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/Β ́/10-3-2023, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προυποθέσεις και οι λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α ́Βαθμού έως 31-12-2025. Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αρ.21/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΠΔΩΗ4-ΞΓΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του καθορισμού για τα έτη 2023-2025, των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ δημοπρασίας (όμοροι) (Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, ΚΥΑ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’)

5.Την με αρ22/2023 (Α.Δ.Α :ΡΠ12ΩΗ4-2ΑΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τιμήματος (ανταλλάγματος) για τα έτη 2023- 2025, των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και άνευ δημοπρασίας (όμοροι) (Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, ΚΥΑ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’)

6. Την με αρ αρ 23/2023 ) (Α.Δ. 6Ψ9ΔΩΗ4-07Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 270/81 για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τα έτη 2023-2025) (Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, ΚΥΑ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’).

7. Το αρ. 1073/10-5-2023 έγγραφο του Δήμου Σφακίων , με το οποίο διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων σχέδιο διακήρυξης της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του αιγιαλού – παραλίας έναντι ανταλλάγματος.

8. Το αριθμ. 44299 ΑΠΑ 2023.ΕΞΕ 2023 17/05/2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, περί σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο διακήρυξης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2023-2025.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 18070/ 03- 05-2023 σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων ,Π.Ε. Χανίων ,Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2023-2025.

10. Το με αρ. 184414/4-5-2023 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Γραφείο Κρήτης , στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση, από πλευράς αρμοδιοτήτων της, για την υπό όρους παραχώρηση στον Δήμο Σφακίων της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του ως εξής, σύμφωνα με τους υποβληθέντες και θεωρημένους ορθοφωτοχάρτες ΕΚΧΑ για τα έτη 2023- 2025.

11. Την με αρ. πρωτ.13381/8-5-2023 σύμφωνη γνώμη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ B ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

12 . Την υπ αριθμ 036-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΨ0ΩΗ4-ΧΔΓ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Α. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2025 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2025),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01, στο Δ/γμα 270/1981, και στην Κ.Υ.Α.38609/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/10-3-2023/τ.Β ́, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1. Περιγραφή των προς παραχώρηση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.(Σύμφωνα με τις με αρ. 21/2023 και με αρ. 22/2023 αποφάσεις του Δ.Σ ).

Τα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους, για απλή χρήση, κατόπιν διενέργειας δημόσιας, προφορικής και πλειοδοτικής , δημοπρασίας των παρακάτω (συγκεκριμένων & προσδιορισμένων) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων - δραστηριοτήτων, για τα έτη 2023-2025 όπως περιγράφονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ., είναι τα εξής:

 

Σχετικά αρχεία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 2023

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων