Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σφακίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 58

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 01/2022

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2022

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σφακίων

        

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σφακίων ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21/10-01-2022, έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κα Αφροδίτη Σφηνιά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

Μανούσος Χιωτάκης, Δήμαρχος Σφακίων

 1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου
 3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου
 5. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 6. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 7. Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 8. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 9. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
 10. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
 11. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 12. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ.
 13. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ.

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Γεωργεδάκη, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16.01.2022-31.12.2023.

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σφακίων

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου , είπε τα εξής:

Κείμενο Εισήγησης :

 

 Καλείται το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16.01.2022-31.12.2023.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχυει, στην Οικονομική Επιτροπή:

 • Η Παράταξη ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨ δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη
 • Η Παράταξη ¨Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων¨ δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.

 1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ
 2. Χιωτάκης Ανδρέας
 3. Σταματάκης Παύλος
 4. Γερωνυμάκης Γεώργιος

Από την παράταξη του συνδυασμού ¨Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων¨ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.

 1.    Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 2.    Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 3.    Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 4.    Ζουλάκη Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των τεσσάρων αναπληρωματικών μελών αυτής.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος ψήφισε μυστικά υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν υπήρξαν ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την παράταξη ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨:

 • ο υποψήφιος κ. Νικολουδάκης Εμμανουήλ, έλαβε 13   ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Χιωτάκης Ανδρέας, έλαβε 12   ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Σταματάκης Παύλος, έλαβε   9 ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Γερωνυμάκης Γεώργιος, έλαβε   9 ψήφους,

Συνεπώς, η σειρά με την οποία ορίζονται τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής από την παράταξη ¨Όλοι μαζί για τα Σφακιά¨, έχει ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη:

1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

2. Χιωτάκης :Ανδρέας του Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού

2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου

Από την Παράταξη ¨Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων¨:

 • ο υποψήφιος κ. Ζερβός Ιωάννης  , έλαβε  12  ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Μπολιώτης Ιωάννης  , έλαβε  12  ψήφους,
 • ο υποψήφιος κ. Παπαδόσηφος Ιωάννης   , έλαβε  10  ψήφους,
 • η υποψήφια κα Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα  , έλαβε  11  ψήφους,

 

συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά οι:

Τακτικά μέλη:

 1.   Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 2.   Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ

Αναπληρωματικά μέλη:

 1.   Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 2.   Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα του Σταύρου

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 16-01-2022 έως 31-12-2022, ως εξής:

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ
 2. Χιωτάκης Ανδρέας
 3. Ζερβός Ιωάννης  
 4. Μπολιώτης Ιωάννης  

Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Σταματάκης Παύλος
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος
 3. Παπαδόσηφος Ιωάννης  
 4.  Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 64 και της παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον συντονιστή της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ψαρουδάκης Σταύρος

Νικολουδάκης Εμμανουήλ

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου

2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου

8. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου

3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη

9. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού

4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

10. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ

5. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

11. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ

6. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ

12. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψαρουδάκης Σταύρος

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 57

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 01/2022

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/2022

ΘΕΜΑ: Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

       

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σφακίων ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21/10-01-2022, έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κα Αφροδίτη Σφηνιά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

Μανούσος Χιωτάκης, Δήμαρχος Σφακίων

 1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου
 3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη
 4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου
 5. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 6. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 7. Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου
 8. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 9. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
 10. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
 11. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 12. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ.
 13. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ.

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες:

 Η προεδρεύουσα σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Γεωργεδάκη, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16-01-2022 έως 31-12-2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η προεδρεύουσα σύμβουλος, προτείνεται  ο πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν προς το δεξιό μέρος της αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο και τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως ενημέρωσε η προεδρεύουσα σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και Τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος , είπε τα εξής:

Κείμενο Εισήγησης :

 

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν την διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της η προεδρεύουσα σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που προάγονται στην δεύτερη φάση λόγω του ότι ήταν οι μοναδικοί υποψήφιοι και συγκεκριμένα:

α. υποψήφιος πρόεδρος: ο κος Ψαρουδάκης Σταύρος

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος: η κα Γλυνιαδάκη- Ζουλάκη Παγώνα

γ. υποψήφιος γραμματέας: ο κος Νικολουδάκης Εμμανουήλ

η προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψηφίων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι δεν τέθηκε καμία νέα υποψηφιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν (επικυρώθηκαν) για την δεύτερη θητεία (16.01.2022-31.12.2023) πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, όπως παρακάτω:

α. υποψήφιος πρόεδρος: ο κος Ψαρουδάκης Σταύρος, έλαβε 13 ψήφους

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος: η κα Γλυνιαδάκη Ζουλάκη Παγώνα, έλαβε 13 ψήφους

γ. υποψήφιος γραμματέας: ο κος Νικολουδάκης Εμμανουήλ, έλαβε 13 ψήφους

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 11:30 .

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σφηνιά Αφροδίτη

 

 

]

1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

7. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου

2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου

8. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου

3. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη

9. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού

4. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

10. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσηφ

5. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

11. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ

6. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ

12. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψαρουδάκης Σταύρος

Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 379

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.03/2015

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02/2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

       d sfakion daskalo

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 301/11-02-2015, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρου Σοφούλη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Δ.Κ.Κ. , νόμιμα κοινοποιημένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006).

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Εκλογή νέου Δημάρχου

                                                                                                                           

                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:02/02/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.02/2015

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2015

ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέου Δημάρχου»

       d sfakion daskalo

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:140/21-01-2015, έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύων Δημοτικού Συμβούλου Χιωτάκη Μανούσου, νόμιμα κοινοποιημένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 54 και 60 του Ν.3852/2010 του Δ.Κ.Κ.

 Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων