152/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6ΚΖΗΩΗ4-ΠΑΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  25/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:1037

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

152/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >>   προϋπολογισμού 24.495,45  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  30/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.005 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων λόγω του ότιτα  ακραία καιρικά  φαινόμενα του τελευταίου  χρονικού διαστήματος  συνεπικουρούμενα  και από τις χιονοπτώσεις που  δημιουργούν  καταστροφές είχαμε  μεταφορά φερτών υλικών , κατολισθήσεις,  επιχωματώσεις , σε χάνδακες, αυλάκια,τάφρους,τεχνικά  της περιοχής μας , φαινόμενο ούτως η άλλως που χρήζει ετήσιας αντιμετώπισης λόγω της συνεχιζόμενης  επιβάρυνσης τους  οπότε κρίνεται αναγκαίο  να υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, δηλ  καθαρισμός συντήρηση  κoίτης και πρανών χειμάρρου  από φερτά υλικά, καταπτώσεις ,κατακρημνίσεις  βραχωδών εδαφών,  με  χρήση  των κατάλληλων δομικών μηχανημάτων σε χείμαρρους  και οχετούς του Δήμου  Σφακίων (περιοχές  ΑΣΚΥΦΟΥ , ΑΝΩΠΟΛΗ, ΣΚΑΛΩΤΗ).

 Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.495,45  €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 137 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  50  € την ώρα 145 ώρες ,Φορτηγό 50  € την ώρα 130 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.495,45  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                      ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               

129/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6ΛΩΠΩΗ4-4ΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  15/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:965

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

129/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων  >>   προϋπολογισμού 24.470,85  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  9/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων  (δηλαδή  εργασίες : Καθαρισμός σε όλο το μήκος της παραλίας  διάστρωση  φερτών υλικών ,καθαρισμός , διαμόρφωση  διευθέτηση   χώρου  πέριξ  της   παραλίας από φερτά υλικά ,και επιχώσεις που έχουν  δημιουργηθεί από εκβάλοντες  χείμαρρους και ρέματα , για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.470,85  €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 104 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  65  € την ώρα 127 ώρες ,Φορτηγό 60  € την ώρα 116 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.470,85  €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     

128/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                Α.Δ.Α.: 6Τ92ΩΗ4-Τ5Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χ. Σφακίων  15/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ:964

ΔΗΜΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

128/2016   ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση της  εργασίας  << Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων >>   προϋπολογισμού 24.489,30  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3731/2008 .
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
 5. Την υπ’ αρ.  10/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.500  € σε βάρος  του ΚΑ 69-6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τις Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (για ποσό πάνω από 1.760,82 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μόνο στην περίπτωση που το                     ποσό προμήθειας  υπερβαίνει τα 1760,82 € χωρίς τον Φ.Π.Α.).

2. Αναθέτουμε στον  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  που εδρεύει στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ τις Εργασίες καθαρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο ΛΑΚΚΩΝ ΤΚ Σκαλωτής Δήμου Σφακίων (δηλαδή  εργασίες : Καθαρισμός σε όλο το μήκος της παραλίας  διάστρωση  φερτών υλικών ,καθαρισμός , διαμόρφωση  διευθέτηση   χώρου  πέριξ  της   παραλίας από φερτά υλικά ,και επιχώσεις που έχουν  δημιουργηθεί από εκβάλοντες  χείμαρρους και ρέματα , για το έργο θα χρησιμοποιηθούν  δομικά   μηχανήματα προϋπολογιζόμενα  σε ημερήσια δαπάνη έναντι  ποσού 24.489,30 €  με το Φ.Π.Α. (JCB45 €  την ώρα 118 ώρες, μηχανικός εκσκαφέας ελαφρύς  65  € την ώρα 136 ώρες ,Φορτηγό 60  € την ώρα 96 ώρες  εκτός  ΦΠΑ).

3. Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω εργασίας  ποσού  24.489,30 €  θα γίνει  με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

                                                                       ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ Ι.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              16SYMV004790323                                        

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ: 79Η2ΩΗ4-805

 

  

                                                                                 Χ. Σφακίων 25/04/2016 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.1040                                                                                                      

                                                                               Αρ. Σύμβασης: 06                                 

                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.915,00 €

 

Σήμερα 25/04/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημάρχου Σφακίων.

2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμένων στην  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής καλούμενος ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ.11Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Του Νόμου 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (Φ.Ε.Κ.114/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 3. Του Νόμου 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 152/2016  απόφαση του Δημάρχου Σφακίων  με την οποία ανατέθηκε η εργασία  << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >>   στον ανάδοχο.
 5. Την από 07/04/2016 προσφορά του αναδόχου.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ την εκτέλεση της εργασίας << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >> συνολικού ποσού 19.915 € εκτός ΦΠΑ και  24.495,45 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο σύνολο της από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

 

 

 

 

                    ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ Σ. ΚΑΙ Χ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΚΟΥΤΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      16SYMV004794906                                 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ: ΩΔ7ΥΩΗ4-4ΒΖ

 

  

                                                                                 Χ. Σφακίων 18/04/2016 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.983                                                                                                      

                                                                               Αρ. Σύμβασης: 05                                 

                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.895,00 €

 

Σήμερα 18/04/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημάρχου Σφακίων.

2. Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμένων στην  ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής καλούμενος ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ.11Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Του Νόμου 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (Φ.Ε.Κ.114/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 3. Του Νόμου 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 129/2016  απόφαση του Δημάρχου Σφακίων  με την οποία ανατέθηκε η εργασία  << Εργασίεςκαθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων>>   στον ανάδοχο.
 5. Την από 05/04/2016 προσφορά του αναδόχου.
 6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  με ΑΦΜ 081121933  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ την εκτέλεση της εργασίας << Εργασίες καθαρισμού στην παραλία ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΤΚ Ασφένδου Δήμου Σφακίων >> συνολικού ποσού 19.895 € εκτός ΦΠΑ και  24.470,85 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο σύνολο της από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

 

 

 

 

                     ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                      Σ & Χ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων