Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού Γυμνασίου Χώρας Σφακίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. δ/νση: Ιωσήφ Γκερόλα 48Β
Ταχ. Κώδικας: 73132 ΧΑΝΙΑ
Πληροφορίες: Αντώνιος Παυλάκος
Τηλ.: 2821047147
E-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα : http://www.didechan.gr/

Χανιά, 08 Ιουλίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 4225

Α.Δ.Α.: Ψ22Χ46ΝΚΠΔ-ΧΣ5 (Πατώντας πάνω στον Α.Δ.Α. μπορείτε να δείτε ολόκληρο το έγγραφο)

  «Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Χώρας Σφακίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων»


  Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ από τη Τετάρτη 10-07-2024 έως και την Παρασκευή 19-07-2024.


  Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα (όπως αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν. 4823/2021) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.
  Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντή/-τρια του Γυμνασίου Χώρας Σφακίων ηλεκτρονικά, με αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο κεντρικό πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Χανίων στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας. Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.


ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, τα οποία κατατίθενται υποχρεωτικά ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:
  1. Βασικά Στοιχεία Αίτησης
  2. Επιστημονική / Παιδαγωγική Συγκρότηση
  3. Επιμορφώσεις
  4. Γνώση Ξένων Γλωσσών
  5. Συγγραφικό / Ερευνητικό Έργο
  6. Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά
  7. Διδακτικό έργο στην Ανώτατη Εκπαίδευση
  8. Παροχή επιμορφωτικού έργου
  9. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
  (Για το τι περιλαμβάνει η κάθε υποενότητα και πώς θα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παρακαλούμε να δείτε την αίτηση στο συνημμένο 1 σε συνδυασμό με τις συνοπτικές οδηγίες στο συνημμένο 6)


  Υποχρεωτικά στην 1η υποενότητα (Βασικά Στοιχεία Αίτησης) θα πρέπει οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν, μεταξύ άλλων:
  • Υπογεγραμμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/τριας του Γυμνασίου Χώρας Σφακίων της Δ.Δ.Ε. Χανίων (βλ. συνημμένο 1)
  • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών που εκδίδεται από τη Δ.Δ.Ε. Χανίων (για τους/τις οργανικά ανήκοντες/ουσες σε αυτήν) ή από την Διεύθυνση που ανήκουν για όλους/όλες τους/τις άλλους/ες μετά από σχετική αίτησή τους. (βλ. συνημμένο 2 που αφορά τους/τις οργανικά ανήκοντες στη Δ.Δ.Ε. Χανίων)
  • Βιογραφικό σημείωμα (βλ. ενδεικτική πρόταση στο συνημμένο 3)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου
  • Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄) μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) με τις οποίες να βεβαιώνονται αυτά που αναφέρονται στα συνημμένα 4 και 5 [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι ξεχωριστές (ΔΕΝ θα σταλεί δηλ. μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα κείμενα μέσα) και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα έχουν εκδοθεί από το gov.gr. Η μία Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφει αυτά που αναφέρονται στο συνημμένο 4 και ή άλλη αυτά που αναφέρονται στο συνημμένο 5].

  Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενυπόγραφη αίτηση (βλ. συνημμένο 2) αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για τους οργανικά ανήκοντες στη Δ.Δ.Ε. Χανίων).


  Παρακαλούμε:
  1. Να μην γίνεται αποστολή αιτήσεων για έκδοση Π.Υ.Μ. σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Δ.Δ.Ε. Χανίων,
  2. Να αποσταλούν οι αιτήσεις σας προς την Δ.Δ.Ε. Χανίων για έκδοση Π.Υ.Μ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/07/2024.

  Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
  Ο/Η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του/της.
  Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
  Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας.
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.


  Ακόλουθα έγγραφα:
  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/τριας του Γυμνασίου Χώρας Σφακίων της Δ.Δ.Ε. Χανίων (η αίτηση είναι σε μορφή docx και μπορείτε να γράψετε μόνο στα πεδία που επιδέχονται απάντησης)
  2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων προς την Δ.Δ.Ε. Χανίων για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) (Η συγκεκριμένη αφορά τους/τις οργανικά ανήκοντες στη Δ.Δ.Ε. Χανίων)
  3. Ενδεικτική πρόταση Βιογραφικού Σημειώματος
  4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 1 ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις (θα χρησιμοποιήσετε το κείμενο που αναφέρεται στο υπόδειγμα για την έκδοση της μέσω gov.gr)
  5. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 2 (θα χρησιμοποιήσετε το κείμενο που αναφέρεται στο υπόδειγμα για την έκδοση της μέσω gov.gr)
  6. Ενημερωτικό Σημείωμα με συνοπτικές οδηγίες