Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου
Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 04/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη
«Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023
(ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και
ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.
3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012
(Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών
συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
7. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει. 
8. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021
(Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων
σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002
κατοίκους.
10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και
ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος),
σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως
ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Χώρα Σφακίων, 03/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 19
Αρ. Αποφ.: 04

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο