ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

Στη Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 7η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 2060/03-8-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α ́ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023», χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :

1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος

3) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος

4) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος 5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος

Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:

1) Ζερβός Ιωάννης, Μέλος

2) Μπολιώτης Ιωάννης, Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των πρακτικών . Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Μετά και την ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης επειδη η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. (ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024». .

Σχετικα  αρχεια

1 2 3 4

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων