ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 3611/08-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. »
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Το έργο σύμφωνα με την με απ 4125/29-09-2022 απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ

 

Σχετικα αρχεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ορισμός μελών

Οικονομική_προσφορά_Έργου

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΣΧΕΔΙΑ ZIP

ΤΕΥΧΗ ZIP

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων